Camion-verzekering.be

De goedkoopste camionverzekering!

Wettelijke informatie

Disclaimer

Deze website is eigendom van Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA erkend onder FSMA toelating: 103729-A met ondernemingsnummer: BE0896.627.319 hierna genoemd Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA- aanbieden, ondermeer wat betreft.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA.

De aansprakelijkheid van Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, kan alleen in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden.

Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De dienst- en productinformatie die Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

Privacy

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Verzekeringskantoor Gouwy & Partners BVBA worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van bancaire en verzekeringsdiensten of –producten.

U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van uw gegevens voor de genoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Bemiddelingsdienst klachten en andere

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8
1040 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombfin.be
Website: www.ombfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as